Lære for livet

Ved å velge undervisningsstoff som møter disse behovene på de ulike alderstrinn, åpnes mulighetene for å tenne begeistringens ild i elevene og gi næring til deres egen utvikling. Slik blir læring mer enn kunnskapsformidling. Den blir lære for livet. Ut fra lærerens iakttakelse av den enkelte elev kan undervisningsstoffet tilpasses ytterligere og individuelle behov følges opp. En slik arbeidsform skaper stor nærhet mellom lærer og elev, noe som også gjør sitt til at det oppstår begeistring i klasserommet og at læringsmiljøet blir harmonisk og varmt.

Sosialt fellesskap

Steinerskolen legger stor vekt på elevens integrering i det sosiale fellesskap. De første par år legges et viktig fundament for denne prosessen, og det arbeides derfor ekstra intensivt med den gjennom fortellerstoff, leker, oppgaver og andre pedagogiske tiltak. Samtidig fremmer pedagogikken utviklingen av den enkeltes individualitet. På denne måten lærer barna tidlig at de er forskjellige og må respekteres ut fra det – på en likeverdig basis. En slik toleranse er et godt utgangspunkt for et skolefellesskap og kanskje en viktig grunn at mobbing er et sjeldent fenomen på Steinerskolen.

Levende undervisning

Skal undervisningen bli levende, må den formidles med liv og lyst av læreren og bearbeides med innlevelse av eleven. Dette er undervisningskunst. Læreren må selv være fylt av den opplevelsen undervisningsstoffet gir, og lever seg derfor dypt inn i det før det skal formidles videre til elevene. Den muntlige fortellerformen er direkte og tenner mang en gnist i barne- og ungdomssinn. For at opplevelsen skal bli til kunnskap hos eleven, må hver elev bearbeide stoffet grundig. Dette gjør de som oftest gjennom tekst og illustrasjoner i egne arbeidsbøker. Den enkelte klasselærer kan velge alternativ bearbeidelse som modellering, skuespill og prosjektarbeid.

Årstidfestene

Et viktig element i skoleåret er feiringen av årstidsfestene samt månedsfestene. Her samles skolen i eurytmisalen eller ute og klassene fremfører skuespill, sang, fløytemusikk og andre bidrag for hverandre.

For å utvikle barns og unges iboende potensialer, må skolen møte dem der de er. Hvert alderstrinn har sin helt spesielle egenart og sine særlige behov for fysisk, sjelelig og intellektuell utvikling.