Hvorfor velge steinerskolen?

Livslang motivasjon for læring

Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver elev. Det pedagogiske opplegget er langsiktig: skolens mål er å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.

Vi vil gi elevene interesse for verden, god vurderingsevne og evne til selvstendig tenkning. Vi vil stimulere nysgjerrighet og interesse som varer livet ut! Skolens største oppgave er å bevare den iveren og lærelysten elevene kommer med første skoledag. Slik at de gleder seg til å stadig lære mer. Dette krever en god utporsjonering av pensum og variert undervisning. Å gi akkurat nok ny kunnskap og øvelse hver dag.

Fordypning som arbeidsform

Steinerskolen ønsker å formidle kunnskap om økologiske, kulturelle og globale helheter. De lange linjene fremfor brudd stykker og enkeltstående fakta. Dette krever fordypning som arbeidsform. Både natur og kulturfagene gis som periodeundervisning i bolker på 2–5 uker.

Gjennom periodeundervisning får elevene sammenhengende tid til å fordype seg og utvikle evne til konsentrasjon. Periodeundervisning gir læreren gode muligheter for å tilpasse undervisningen til gruppen og enkelteleven. Elevenes muntlige deltakelse og skriftlige periodehefter gir et godt grunnlag for å se hva elevene har lært og hvor det er behov for mer øvelse.

Levende formidling

Læreren legger frem pensum muntlig for elevene. Levende formidling stimulerer elevenes evne til innlevelse, og identifikasjon med pensum stimulerer hukommelsen. Formidling ved fortelling bidrar også til at variasjonen i elevgruppen blir mindre avgjørende for deltagelse og engasjement.

Risiko og læreprosesser

Gode læreprosesser tillater risiko: Eleven trenger anledninger til å øve, feile, mestre og forsøke på nytt. Steinerskolen gir rom for slike prosesser i alle fag. Gjennom jevnlige elevoppvisninger trenes eleven i å fremføre noe for andre, og selv å overvære andres fremførelser. Slik blir øvelse, feiling og mestring en selvfølgelig del av klassefellesskapet rundt eleven. Det stimulerer læring og utvikler respekt og forståelse for egne og andres læreprosesser.

Faglig bearbeidelse

På steinerskolen får elevene en helhetlig og allsidig undervisning der det teoretiske, kunstneriske og praktiske likestilles. Når elevene har fått presentert fagstoffet gjennom fortelling får de bearbeide det gjennom ulike praktiske øvelser og kunstneriske prosesser. Disse tre feltene vektlegges i alle fag på alle klassetrinn.

Læreren

Vi stiller høye krav til våre lærere. Steinerpedagogikken forutsetter at en lærer er i kontinuerlig utvikling, både i det faglige og i det personlige. Ettersom fagene formidles muntlig og bearbeides teoretisk, praktisk og kunstnerisk forutsetter det en personlig innlevelse og solid kunnskap fra lærerens side.

Skolen som kultursentrum

En steinerskole er mer enn et sted for undervisning. Den er også et kultursentrum der det arbeides med konserter, skuespill, sirkus og markeder – som også blir familier og lokalsamfunn til del. Ikke bare lærere og elever føler eierskap til skolen. Foreldre får styrket sitt engasjement gjennom deltagelse i dugnader, markeder, korps osv., og får et nært kjennskap i skolen der barna går – til gavn for alle.

Læreplanen

Læreplanen og kompetansemålene for hvert trinn utgjør rammen, men er ingen ferdig oppskrift. Hver lærer må arbeide med individuell tilpasning til sine enkeltelever og sin gruppe. Slik formes undervisningen av menneskene som møtes i klasserommet, og blir skapende personlig og stadig i fornyelse. Steinerskolens læreplan er utviklet gjennom nitti års praksis og erfaring, og den er stadig under bearbeidelse.

Vurdering

Steinerskolen har fortløpende evaluering gjennom skoleåret som sammenfattes i et årlig vitnemål. I vitnemålet får de foresatte informasjon om elevens kunnskapsnivå i ulike fag. Vitnemålet inneholder også klasseforstanderens vurdering av elevens utvikling og skolesituasjon.

Den viktigste vurderingen skjer i den daglige dialog mellom lærer og elev.
Når steinerskolen benytter standardiserte tester i mindre grad enn andre skoler, er det særlig fordi disse har et for ensidig fokus på det målbare. Det viktigste du lærer på skolen lar seg ikke måle.

Hode hjerte hånd

Steinerskolen har som mål å utvikle hele mennesket gjennom en allsidig undervisning som tiltaler elevens hode, hjerte og hånd. Hodet stimuleres gjennom kunnskap og teori, gjennom gjentatt øvelse, pugging og konsentrasjon. Hjertet gjennom sosialt samspill, gode vaner og estetiske og kunstneriske øvelser. Hånden og kroppen gjennom bevegelse i alle fag, finmotorisk presisjon og praktiske øvelser.

Dette tverrfaglige målet kommer spesielt godt til syne i steinerskolens egne fag, Eurytmi. Eurytmi integrerer de ulike sidene av mennesket gjennom et mangfoldig bevegelsesut trykk. Ved å øve ulike koreograferte former til musikk, rytme eller tekst, blir både den individuelle orienteringen i rom og tid og sansen for det sosiale samspillet styrket.

Vil du vite mer?

Steinerskolen har tilbud for barn fra barnehagealder til og med videregående trinn. Elever kan begynne på steinerskolen når som helst i skoleløpet. Etter fullført og bestått skolegang oppnås generell studiekompetanse. Steinerskolen har også pedagogiske tilbud for elever med utviklingshemminger/forstyrrelser, på egne spesialskoler kalt helsepedagogiske steinerskoler.

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Steinerskoleforbundet, steinerskolen.no. Der vil du også finne opplysninger om steinerskoler i ditt nærområde. For mer orientering om steinerbarnehagenes tilbud, se steinerbarnehagene.no