Steinerskolen i Haugesund

Kollegiet ønsker alle elever og foreldre en riktig god sommer!

Steinerskolen har som mål å utvikle hele mennesket. Skolens pedagogiske idé tar hensyn til barnets egenart og individuelle behov. Vårt mål er: «Rett lærestoff til rett tid på rett måte». I Steinerskolens læreplan er det en utvikling fra visdommen i eventyr og legender på de lavere trinn, til moderne kritisk samfunnsbetraktning og en mer vitenskapelig tilnærming på de høyere trinn.

Hvorfor velge steinerskolen?

Lær mer om Steinerskolen

Barnet i sentrum

Steinerskolen har en intensjon om å vise omsorg for elevens sunne utvikling, gi dem mulighet for å realisere sine forutsetninger og hjelpe dem til å utvikle ferdigheter de trenger i samfunnet.

Fordypning som arbeisform

Vi har alltid fremhevet at vår arbeidsform går i dybden. Fundamentet for dybdelæring er kunnskap om menneskets utvikling, og en fagplan som gir et solid og bredt fagkunnskap. Våre dannelsesmål, det frie, tenkende, følende og handlende mennesket, er sentrale i våre metodiske valg.

Livslang læring

Et langsiktig mål er å skape livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Elevene skal etter endt skolegang kunne forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ. Dette krever fordypning som arbeidsform.

En levende pedagogikk

Levende formidling

Levende formidling stimulerer elevenes opplevelse, og identifikasjonen med innholdet stimulerer hukommelsen. Formidling ved fortelling bidrar også til at variasjoner i elevgruppen mht. modenhet blir mindre avgjørende for deltagelse og engasjement.

Økologisk tilnærming

I steinerpedagogikken dyrkes og fremmes barnets forbindelse til naturen allerede fra barnehagen av, med sin fokus på årstidene og omgivelsene i stadig forandring. Steinerskolens bærekraftige pedagogikk er resultatet av et holistisk syn på mennesket og naturen.

Eurytmi

Eurytmi er et sentralt kunstfag på alle klassetrinn, der et hovedmål er at elevene skal kunne gi et nyansert uttrykk for indre opplevelse gjennom kroppen. Musikkens og språkets grunnelementer danner utgangspunktet for eurytmisk dans.

Kultur i skolen

En steinerskole er mer enn et sted for  undervisning. Den er også et kultursentrum der det arbeides med konserter, skuespill, sirkus og markeder – som også blir familier og lokalsamfunn til del.

Følg oss på sosiale medier
Instagram

Nyttig informasjon