Ordensregler for grunnskolen

ORDENSREGLER FOR GRUNNSKOLEN

Vis respekt for deg selv.
Vis respekt for andre.
Vis respekt for dine omgivelser.

HANDLINGSPLAN mot mobbing – mars 2017

Elever, foreldre og lærere har i fellesskap ansvar for å skape et skolemiljø som i størst mulig grad tar vare på den enkeltes trivsel, skolens utstyr og skolens bygninger.

Orden og oppførsel
Oppførsel som er til sjenanse for andre må unngås i skoletiden og på skoleveien.
Hærverk på skolens og medelevers eiendom medfører erstatningsansvar..

Klasserommet
Klassen har ansvar for sitt eget klasserom og de rom de til enhver tid måtte benytte i skoletiden.

Friminuttet
I friminuttene skal elevene på barnetrinnet oppholde seg utendørs.
Løping og skriking hører til på uteområdene.

Forøvrig gjelder
Snop (sjokolade, tyggis, brus, drops etc.) er ikke tillatt.
9. klasse og oppover har lov til å gå til ”Spar” i storefriminuttet.
Skader du noen eller ødelegger du noe, må du straks melde fra til vakten.
I friminuttene henvender du deg til vaktene når du trenger råd og trøst
For ballspill i friminuttene tas ball med hjemmefra. Ballspill foregår ute på anviste plasser.
Det er ikke tillatt å bruke sminke/ maskering som kan virke skremmende eller støtende. Det samme gjelder klær og symboler.
Mobiltelefon, mp3 – spillere og lignende er ikke tillatt brukt i skoletiden.
Sykling/ sparkesykkel på skolens indre område er ikke tillatt. Skating og rollerblades er bare tillatt når det ikke er til sjenanse for andre. Nødvendig beskyttelsesutstyr skal brukes.
Parkering av sykler skjer under tak ved hovedinngangen.
Å kaste stein er forbudt. Snøballkasting er kun tillatt på anvist plass.

Røyking

I skoletiden er det ikke tillatt å røyke eller bruke snus på skolens område eller i umiddelbar nærhet.

Brudd på ordensreglene kan medføre
Påtale fra lærer eller andre ved skolen. Elevene plikter å rette seg etter slik påtale, og de vil i motsatt fall bli rapportert til klasselæreren.
At hjemmet varsles pr. telefon. Dersom forholdet ikke bedrer seg, inviteres foreldre pr. brev til et møte med skolen.
I tilfelle av grove forseelser vil klassens lærere samrå seg om saken, og foreldrene vil bli kontaktet. I alle disiplinærsaker har eleven rett til å forklare seg før vedtak om reaksjoner fattes. Lærerne har myndighet til å beslutte bortvising fra egen undervisning for en opplæringsøkt, avgrenset til to klokketimer. Andre vedtak om bortvisning fattes av daglig leder etter konsultasjon med elevens lærere.
Elever på årstrinn 1-7 kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Foreldrene til elever på årstrinn 1-7 skal varsles før bortvising for resten av dagen iverksettes.
Elever på årstrinn 8-10 som alvorlig eller flere ganger bryter reglementet, kan vises bort fra undervisningen i inntil tre dager.
Vedtak om bortvisning er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages etter lovens bestemmelser.

Ordensregler for kantinen
I kantinen gjelder selvsagt skolens ordinære ordensreglement.
Bråk, f.eks. springing eller hyling, godtas ikke.
Hver elev rydder etter seg. Søppel skal kastes i bosset.
Brudd på reglene fører til minimum 2 ukers utestenging fra kantinen. Daglig leder fatter, i samråd med kantineansvarlig og klasselærer, beslutning om utestenging. Før dette kan skje har eleven rett til å forklare seg muntlig for disse.

Vedtatt av styret for stiftelsen Steinerskolen i Haugesund 16. 09. 2010

Revidert og godkjent av styret 13.03.2014